Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 241 97

Telefontider

Ring för att boka tid (vi ringer upp):

Måndag 10.00–11.00 
Tisdag 11.00–12.00
Onsdag 14.00–15.00
Torsdag 13.00–14.00
* Avvikelser kan förekomma

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10
Hus 25, plan 4. Ingång genom huvudentrén, följ skyltning.

Huvudentrén är under ombyggnationen av Hus 01 flyttad till Entré H, med ingång från innergården. Infart sker mittemot Polhemsgatan.

Postadress

Smärtmottagningen 
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot remisser från läkare i primärvården och andra vårdinrättningar, även utomlänsremisser samt egenremiss via 1177.

Remisserna bedöms gemensamt i smärtteamet och beslut tas om patienten ska kallas för bedömning på smärtmottagningen.

Ibland kan remissen besvaras direkt med behandlingsrekommendationer och /eller  skickas åter för kompletterande uppgifter.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

 

Välkommen till Smärtmottagningen på Södertälje sjukhus

Smärtmottagningen behandlar patienter med godartad långvarig smärta, cancerrelaterad smärta, postoperativ smärta och andra akuta smärttillstånd. Vår roll är att uppfylla behovet av god smärtvård men också att utgöra en resurs både för primärvården och för övrig specialistvård.

Vi tar emot patienter som kommer till oss på remiss alt. egen remiss via 1177. Inom teamet arbetar flera professioner då smärta påverkar en individ på många olika sätt, både psykiskt, fysiskt och socialt. Vårt arbete utgår från den biopsykosociala modellen. Teamets professioner består av läkare med specialitet inom smärtlindring, smärtsjuksköterska, fysioterapeut med specialitet inom smärta och smärtbehandling, KBT-terapeut, kurator och psykolog. Både i bedömningen av remissen och inför en behandlingsplanering med patienten används teamets alla professioner. 

Mer om Smärtmottagningen.

Smärtanalys

Vårt omhändertagande för att utgöra god smärtvård börjar med att vi tillsammans med patienten gör en smärtanalys. Patienten får god tid på sig att berätta om sin smärtproblematik och vi försöker förstå smärtans ursprung, hur smärtan påverkar patientens liv i stort och vad vi tillsammans kan arbeta med för att förbättra livet för patienten. 

Eftersom ingen patient är den andra lik skräddarsys våra insatser och har därför ett brett utbud av möjligheter. Det kan vara farmakologisk och/eller fysioterapeutisk behandling, KBT/ACT-behandling både individuellt och i grupp. 

 • Fakta om smärta

  Enligt den internationella organisationen för smärtforskning, IASP, är smärta definierat enligt följande: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskrivs i termer som sådan skada.” 

  Smärta är med andra ord förknippat med emotionella och psykologiska reaktioner och är en upplevelse som inte kan mätas objektivt. Det är ett tillstånd som drabbar hela individen men som även påverkar dennes omgivning.

  Smärta och dess följder är en av de vanligaste orsakerna till att man söker sjukvård i Sverige idag. Runt 20 % av Sveriges befolkning har långvariga smärtproblem, som ger svårigheter i det dagliga livet. Kostnaden för det svenska samhället är, enligt SBU:s beräkningar, cirka 87,5 miljarder kronor per år.

  Det är oerhört viktigt att omhändertagandet av denna grupp patienter genomsyrar all verksamhet i sjukvården. Där är primärvården den självklara basen. En liten del av denna grupp av patienter kan tas om hand av smärtkliniker. Genom utbildningsinsatser måste kunskapen spridas till alla specialiteter. Smärtmottagningen har här en viktig uppgift att fylla som kunskapscentrum.

 • Verksamheterna på smärtmottagningen

  Smärta och dess behandling är en av sjukvårdens viktigaste uppgifter. Vi är den verksamhet i Södertälje med omnejd som har det övergripande ansvaret att sprida kunskap om smärta och smärtbehandling inom Södertälje sjukhus och inom övrig specialist- och primärvård. Vi har också ett tätt samarbete med övriga smärtmottagningar inom främst Stockholms läns landsting med även med andra regioners mottagningar.

  Smärtmottagningen på Södertälje sjukhus består av en öppenvårdsmottagning och en konsultativ verksamhet riktad mot sjukhusets övriga vårdavdelningar. 

  Smärtmottagningen bemannas med specialistutbildad personal; läkare, sjuksköterska, KBT-terapeut, kurator, fysioterapeut och psykolog. På öppenvårds­mottagningen bedöms, utreds och behandlas patienter med komplex smärtproblematik. Det första besöket sker hos läkare där en preliminär bedömning görs. Som patient kan du antingen komma att träffa enbart läkare, i andra fall behöver du träffa även andra professioner ur vårt multiprofessionella team för en kompletterande bedömning. Efter bedömningsperioden upprättar teamet behandlingsförslag för dig som patient och tillsammans kommer vi överens om hur vi ska gå vidare och upprättar en behandlingsplan.

  Eftersom forskning har visat att arbete i multiprofessionella team ger goda resultat men att patientens delaktighet i smärtbehandlingen är avgörande för en framgångsrik behandling är det viktigt för oss att du som patient är delaktig i behandlingsplanen och själv aktiv i behandlingen. 

  Det konsultativa arbetet på Södertälje sjukhus Smärtmottagning bedrivs dels som postoperativ uppföljning och dels som uppsökande verksamhet där specialistläkare och/eller specialist­sjuksköterska träffar inneliggande patienter med komplex smärtproblematik.

 • Till dig som patient

  Smärtmottagningen på Södertälje sjukhus vänder sig till dig med långvarig komplex smärtproblematik, där den medicinska utredningen är avslutad. Vi vänder oss till dig som är beredd att förändra din livssituation men inte riktigt vet hur du ska göra. Vi utgår ifrån att du klarar egenvård på egen hand. Faktorer som gör det svårare att lyckas med behandlingen är om du har ett pågående missbruk och/eller har en obehandlad psykiatrisk sjukdom. Då rekommenderar vi att du har kontakt inom beroendevård och/eller psykiatrisk mottagning parallellt.

  Vad vill vi uppnå med behandlingen?

  • Att lindra dina besvär så långt det är möjligt

  • Att öka dina kunskaper om kroppens funktioner generellt men också om just dina begränsningar och resurser. Med ökad kunskap ökar dina förutsättningar för större fysisk kapacitet och känsla av kontroll i livet.

  • Att öka din tilltro till din förmåga att leva med smärtan.

  • Att du ska kunna ta tillbaka kontrollen över hur din vardag ska se ut.

  • Att öka din livskvalitet, utifrån dina egna resurser, genom att i vardagen använda tekniker som till exempel medveten närvaro.

   

  För patienter utanför Stockholms läns landsting

  Är du skriven utanför Region Stockholms  upptagningsområde och vill utnyttja Smärtmottagningens vård på Södertälje sjukhus?

  Du hjärtligt välkommen!

  Du som bor i Sörmland behöver remiss från din behandlande läkare eller Vårdcentral.  Du kan även skriva egenanmälan/remiss via 1177.

  I övrigt kontaktar du ditt hemlandstings växel och berättar att du vill söka vård i Stockholm. Det finns särskild valfrihetshandläggare som lotsar dig vidare. När vi fått bekräftelse/valfrihetsremiss bedömer vi remissen och ger dig snarast besked.

 • Till dig som remittent

  Remiss till Smärtmottagningen på Södertälje Sjukhus AB

  För att förbättra remissbedömningen är det viktigt att få så god och fullständig information som möjligt och remissen bör därför innehålla: 

  1. Tydlig frågeställning

  2. Smärtornas lokalisation, intensitet, orsak och varaktighet (var, varför, hur länge och hur mycket?)

  3. Nuvarande och tidigare smärtbehandling/rehabilitering

  4. Aktuell medicinering (aktuell medicinlista)

  5. Pågående/färdig utredning

  6. Information om tidigare och nuvarande sjukdomar inkl ev blodsmitta, allergi, pågående/tidigare missbruk och psykisk sjukdom.

  7. Nuvarande husläkare

  8. Sjukskrivning/sjukersättning

  9. Behov av tolk, var god ange språk!

  10. Övrig information som kan ha betydelse för kortare eller längre smärtbehandling/rehabilitering (arbetsförmåga, funktionsnedsättning, etc)

  11. Patientens tillstånd att läsa journal.