Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Peter Rodmalm, Södertälje sjukhus

Innovation

Genom att utveckla och införa nya och bättre produkter, tjänster, processer och metoder kan regionen öka kvaliteten för invånarna och uppnå högre effektivitet inom samtliga verksamheter och ansvarsområden. På så sätt står vi bättre rustade för framtidens utmaningar i vården.

Innovationsledare

På Södertälje sjukhus finns en innovationsledare som har som uppdrag att bidra till en innovationsvänlig kultur på sjukhuset där innovationer efterfrågas, tas emot och testas med tillit och mod. Målet är att alla verksamheter ska använda innovation som ett strategiskt verktyg för att utveckla vården, och att vi ska ha ett ledarskap och en kultur där både medborgare och medarbetare ses som möjliga innovatörer och medskapare till framtidens vård.

Innovationsledaren är en resurs för sjukhusets alla medarbetare när de får idéer som kan förbättra vården. Alla inkomna idéer utvärderas med möjlighet att utvecklas och omsättas till en innovation som förbättrar vården.

Vad betyder innovation?

En innovation är en idé som omsätts i verkligheten och skapar nytta. Det kan vara tjänster, produkter, arbetssätt och nya sätt att organisera och bedriva verksamhet på.

Värdet av innovationer i vården behöver inte nödvändigtvis räknas i pengar, utan kan lika gärna handla om ökad patientsäkerhet eller minskad miljöpåverkan.

Innovationer i vården ska alltid utgå från verkliga behov och utvecklas med empati och med patienten i fokus.

Hur kan du som patient, eller närstående bli delaktig i utvecklingen av vården?

På Södertälje sjukhus är vi mycket intresserade av din upplevelse av vården, både som patient och anhörig. Vi vill involvera dig när vi utvecklar vården och därför kan det hända att vi ber dig att berätta om din upplevelse av den vård du, eller en närstående, har fått. Vi kan också be om dina synpunkter på något nytt som vi håller på att utveckla. Vi hoppas att du vill vara medskapare till framtidens vård - du gör skillnad och din medverkan är viktig.

Hur kan företag komma i kontakt med sjukvården för att få hjälp att utveckla innovationer som förbättrar vården för patienter och vårdpersonal?

För företag med en ny innovativ produkt som kan förbättra vården är det av stort värde att få tillgång till vårdpersonal som kan testa och lämna synpunkter på innovationen. Företagsförfrågningar görs via Region Stockholm Innovations kontaktformulär och förfrågan skickas sedan ut till alla innovationsenheter inom Region Stockholm.

Södertälje sjukhus är ett sjukhus med korta beslutsvägar. Det gör att vi snabbt kan se om det finns en lämplig avdelning, eller mottagning, som är intresserade av att testa och utvärdera er innovation.

Region Stockholm har antagit en regionövergripande policy samt strategi för innovation och digitalisering. Vi är också del av det centrala innovationssystemet, Region Stockholm Innovation, med kollegor på alla innovationsenheter i regionen. Hittar vi inte ett lämpligt ställe på Södertälje sjukhus att utvärdera er produkt, hittar vi det säkert på något av de andra sjukhusen. 

Kontakta oss gärna om ni du vill veta mer

Peter Rodmalm
Innovationsledare
peter.rodmalm@regionstockholm.se