Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Carina Carlsson, vårdenhetschef på smärtmottagningen

”Första gången patienten känner sig lyssnad på”

Smärtmottagningen hjälper patienter med akut och långvarig smärta. Patienterna som levt med smärta under en längre tid påverkas både fysiskt, psykiskt och socialt. Här får de verktyg för att hantera och leva ett så bra liv som möjligt trots smärta.

Smärtmottagningen på Södertälje sjukhus är unik, här hjälper man både patienter med akut och svårbehandlad smärta som är inlagda på sjukhuset och patienter med komplex långvarig smärtproblematik som kommer hit på mottagningsbesök.

”Många känner att det är första gången de blir lyssnade på”

Patienter med svår och komplex smärta remitteras till mottagningen för bedömning och behandling. Här får de träffa smärtläkare och övriga i smärtteamet som består av fysioterapeut, psykolog, smärtsjuksköterska och kurator. Teamet gör en smärtanalys och en smärtdiagnos fastställs.

- Smärta påverkar en individ på många olika sätt, både fysiskt, psykiskt och socialt. Patienter med långvarig smärta har ofta vandrat runt inom vården under flera år. Hos oss får alla patienter ett första besök på 90 minuter och många känner att det är första gången de blir lyssnade på.

På smärtmottagningen får patienterna förklaringsmodeller till vad smärtan beror på. En behandlingsplan utformas och mål sätts tillsammans med patienten. Det är viktigt att patienten är delaktig. 

Fokus i smärtbehandlingen är att förändra beteendemönster

Patienterna som kommer hit har ofta smärta i muskler och leder men också generellt i hela kroppen. Det kan vara smärta som började före eller efter en operation, whiplash skada efter en trafikolycka, ryggsmärtor eller belastningsskador från arbetet men även neuropatisk smärta efter exempelvis bältros.

Smärtmottagningen jobbar utifrån ett beteendemedicinskt synsätt med evidensbaserade behandlingsmetoder. Fokus i smärtbehandlingen är att hjälpa patienten att förändra beteendemönster och att hitta nya strategier för att påverka sin smärtproblematik.

- Patienter med långvarig smärta hamnar ofta i en negativ spiral där de får svårt att klara av både sin vardag och sitt arbete. De undviker att träffa vänner och att vara fysiskt aktiva.

”Smärta, ångest och depression hör ihop, det ser vi dagligen”

– En person som har varit med om svåra saker i livet som inte är bearbetade påverkar även smärtupplevelsen. Smärta, ångest depression hör ihop, det ser vi ofta. En svårt deprimerad patient kan behöva hjälp med att behandla sin depression innan det är möjligt att påbörja en smärtbehandling, det gäller även t.ex. vid posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Utbildar både patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal
Smärtmottagningen ordnar anhörigföreläsningar om smärta för att patienten ska få ett bra stöd och ökad förståelse hemma. De utbildar sjuksköterskor, både som en del i att vara ny på sjukhuset och för alla sjuksköterskor som vill, i fördjupad omvårdnad vid smärtbehandling och i avancerad smärtbehandling med EDA (epiduralkateter).  Smärtläkare föreläser även för AT-läkare på sjukhuset och efter önskemål från verksamheter som jobbar med smärtproblematik.

– Ryktet sprider sig om oss, det beror på att våra patienter ofta är nöjda och att vi som jobbar här trivs mycket bra och känner att vi gör skillnad för våra patienter. Vi jobbar multidisciplinärt och vi känner alla att vi är delaktiga, avslutar Carina.

Medarbetare på smärtmottagningen, Södertälje sjukhus.