Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Höftartros - information inför nybesök

Du har blivit remitterad till oss för bedömning av dina höftartrosbesvär. Vi vill att du läser igenom detta innan besöket så att vi tillsammans kan ta ett beslut om vilken behandlingsstrategi som passar bäst för dig.

Vad är artros?

Artros är den vanligaste kroniska ledsjukdomen och drabbar i huvudsakligen ledbrosket. Broskets funktion är att fördela belastning och att minska friktionen i leden.

Den bakomliggande orsaken till artros är en rubbad balans mellan nedbrytning och uppbyggnad av brosk. Till detta kommer att det finns inslag av inflammation i leden. Detta resulterar i att ledens stötdämpande glidyta, som normalt är slät och glänsande, blir matt och ojämn och så småningom fransig. Därigenom ökar friktionen mellan ledytorna och förmågan till stötdämpning försämras. Till sjukdomsbilden hör även att ledens rörlighet begränsas och att leden smärtar mer eller mindre vid belastning. Värk i vila kan också förekomma.

Ledbroskets näringsutbyte stimuleras då leden växelvis belastas och avlastas, vilket sker vid all form av rörelse. Därför är fysisk aktivitet i rimlig omfattning ett viktigt redskap för att brosket ska fungera så bra som möjligt och för att behålla god funktion i leden samt minska smärta och värk.

Med tiden blir ledbrosket allt tunnare och sprickbildningar ned till underliggande ben kan uppstå. Så småningom kan ledbrosket helt förstöras vilket innebär att själva benet får utgöra ledyta.

Muskulaturen kring en artrosled försvagas och det inbegriper hela benet vid en höftledsartros. Förutom att muskelns styrka minskar så avtar även känslan för vilken position leden befinner sig i. Koordinationsförmågan försämras i muskulaturen kring både den skadade och omkringliggande leder vilket ibland ger en sämre balans.

Artros utvecklas långsamt under många år och symtomen av artros kan variera i intensitet över tiden.

Tecken på artros

Stelhet

Stelhet som är mest uttalad på morgonen eller vid uppresning efter en tids sittande. Med tiden kan ledrörligheten bli kraftigt begränsad och vid höftledsartros är det framför allt förmåga till rotation som avtar.

Smärta

Smärtan ökar långsamt i sjukdomsförloppet och stegras vid belastning. Vilovärk är ett tecken på mer uttalad artros. Smärtan vid höftledsartros förläggs ofta till ljumsken och kan även stråla ned mot insidan av knäleden. Symtomen från smärta härrör från strama muskler, ansträngda senfästen, utspända ledkapslar med mera. De främsta åtgärderna mot att minska inslaget av smärta och värk är kunskap runt sjukdomen, fysisk aktivitet i lagom mängd samt smärtlindrande mediciner. 

Svaghet och trötthet i musklerna

Sämre koordination av muskulaturen vilket ger nedsatt stötdämpning vid till exempel fotisättning vid gång i en utförsbacke. Detta ökar belastningen på lederna vilket ökar risken för överbelastning av ledbrosket och artrosen riskerar då att förvärras. För att motverka detta är det viktigt att behålla god funktion i muskulaturen genom regelbunden träning av muskelstyrka och koordination samt användning av skor med god stötdämpning i sulan. Ett stödhjälpmedel i form av till exempel stavar är ett förnämligt sätt att minska stötbelastningen i den skadade leden liksom att företrädesvis promenera på mjukt underlag.

Hur behandlas artros?

Genom att ha kunskap om sin sjukdom. Detta kan man få genom artrosskola som de flesta vårdcentraler erbjuder.

Träning och motion. Belastning och rörelse är viktig stimuli för artrosleden. Inaktivitet leder till minskad hållfasthet och funktion. Rådgör med din sjukgymnast för att hitta rätt belastning och lämpliga träningsformer. En god regel är att träningen kan få göra ont just när den genomförs och en tid därefter men inte leda till en varaktig försämring de närmaste dagarna. Det är viktigt att träningen är regelbunden, sträva efter 30 minuters fysisk aktivitet per dag. Fysisk aktivitet ger frisättning av kroppseget morfin, endorfin, som bidrar till smärtlindring. 

Minska kroppsvikten
Ökad kroppsvikt ger större ledbelastning. Därför är viktnedgång vid övervikt ett effektivt sätt att minska belastningen på lederna. 

Hjälpmedel Gå med stavar/käpp. Använd skor med bra stötdämpning 

Medicinering Värktabletter där Alvedon är den vanligaste. Ibland kan inflammationsdämpande läkemedel vara aktuella. 

Akupunktur och TENS är andra möjligheter att behandla smärta/värk genom utnyttjande av kroppens eget smärthämningssystem

När är operation aktuell?

Hos de flesta har artros ett lindrigt förlopp där det förekommer perioder med ökande besvär som ofta kan lindras med ovan beskrivna metoder där sjukgymnastik/artrosskola alltid bör ha provats innan eventuell operation. I de fall sjukdomen blir svår att leva med på grund av belastningssmärta som ger en kraftigt minskad gångsträcka, besvärlig vilovärk och övrig funktionsnedsättning kan oftast en operation ge ett gott resultat. Målet med operationen är att minska smärtan.

Operationen är ett relativt stort kirurgiskt ingrepp där man byter ut ledytorna och sätter in en konstgjord led. Efter en höftprotesoperation vårdas på sjukhus 3 – 4 dagar och efter detta följer en period på 6 – 12 månader med träning innan man är färdigrehabiliterad.

Vad innebär en operation?

Resultatet av operationen innebär nästan för alla patienter att smärta och värk upphör samt att rörlighet och gångförmåga förbättras. Dock får man räkna med att det tar 6 – 12 månader efter operationen innan man är färdigrehabiliterad och kan se slutresultatet. För 95 % av patienterna fungerar den konstgjorda leden väl efter 10 år och för de flesta patienterna resten av livet utan behov av någon ny operation av knäleden. Hos yngre patienter är dock risken större att protesen lossnar med åren vilket kan medföra behov av ny operation, vid en sådan operation byts ledprotesen ut. 

Operationen är ett relativt stort kirurgiskt ingrepp som tar 1 – 2 timmar där man byter ut ledytorna och sätter in en konstgjord led, en höftprotes. Operationsärret blir 15 – 25 cm.