Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Organisation

Mål och styrning

Södertälje Sjukhus AB leds av en styrelse som utses av ägaren, Region Stockholm. Styrelsen är sammansatt av externa ledamöter samt arbetstagarrepresentanter. Styrelsens uppdrag är att fatta beslut om den mer långsiktiga inriktningen av verksamheten.

Sjukhusledning och verkställande direktör ansvarar för den dagliga verksamheten och att styrelsens beslut verkställs. Region Stockholm är ägare av verksamheten. I egenskap av ägare kan Region Stockholm komma med direktiv till sjukhuset, så kallade ägardirektiv.

Regionfullmäktige är regionens riksdag. Regionstyrelsen är dess regering. Här fattas övergripande beslut om sjukvården i regionen och andra regionfinansierade verksamheter.

Styrelse

Styrelsen för Södertälje Sjukhus AB är tillsatt av ägaren, regionfullmäktige i Region Stockholm, och väljs för ett år i taget. Styrelsens ansvar är att organisationen drivs i enlighet med de generella och specifika ägardirektiven. Styrelsen godkänner verksamhetens verksamhetsplan och ekonomiska ramar. 

Styrelsens sammansättning

Göran Stiernstedt, ordförande
Patrik Emanuelsson, ledamot
Christina Rapp Lundahl, ledamot
Veronica Sundström, ledamot
Mikael Borin, ledamot
 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Paul Lundgren, ordinarie Läkarförbundet
Stelke Helin, ordinarie Vårdförbundet
Erika Igelström, ordinarie Kommunal 

Sjukhusrepresentanter

Anna Gerber Ekblom, Verkställande direktör
Jenny Linden, sekreterare
Anna-Lena Jornerud Vikström, ekonomidirektör

Sjukhusledningen

Sjukhusledningen består av vd, chefläkare samt cheferna för verksamhetsområdena och de administrativa enheterna.

Anna Gerber Ekblom, verkställande direktör
Anders Ahlgren, verksamhetschef VO Internmedicin
Åsa Elfving, verksamhetschef VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi
Malin Pettersson, kommunikationschef
Marianne Högbom, HR-direktör
Anna-Lena Jornerud Wikström, ekonomidirektör
Håkan Kalzén, verksamhetschef VO Anestesi
Andreas Kling, verksamhetschef VO Geriatrik
Lena Kruse, verksamhetschef VO Vård
Lena Kumlin, verksamhetschef VO Vårdnära administration och service
Stefan Leonardsson, IT/MT-chef
Jenny Linden, vd-assistent och kanslichef
Pamela Mazzocato, chef för FoUUi (Forskning och utveckling, utbildning, innovation) (tjl)
Jonas Westman, verksamhetschef VO Akut
Henrik Overödder, verksamhetschef VO Kvinnor-Barn
Lena Sunnermalm, chefläkare
Lena Swedberg, omvårdnadschef
Charlotta Sävblom, chefläkare och tf verksamhetschef VO Internmedicin (tom 1 mars)
Camilla Vesterinen Artell, verksamhetschef VO Röntgen
Anna Wik Bringby, verksamhetschef VO Paramedicin

Organisation

Verksamhetschefer för respektive processområde: 

Henrik Overödder, VO Kvinnor-Barn
Åsa Elfving, VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi
Anders Ahlgren, VO Internmedicin
Andreas Kling, VO Geriatrik

Verksamhetschefer för respektive resursområde: 

Lena Kruse,  VO Vård
Andreas Kling, tillförordnad VO Akut
Håkan Kalzén, VO Anestesi
Camilla Vesterinen Artell, VO Röntgen
Anna Wik Bringby, VO Paramedicin
Lena Kumlin, VO Vårdnära administration och service

Södertälje Sjukhus AB är ett regionägt aktiebolag.