Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Organisation

Mål och styrning

Södertälje Sjukhus AB leds av en styrelse som utses av ägaren, Region Stockholm. Styrelsen är sammansatt av externa ledamöter samt arbetstagarrepresentanter. Styrelsens uppdrag är att fatta beslut om den mer långsiktiga inriktningen av verksamheten.

Sjukhusledning och verkställande direktör ansvarar för den dagliga verksamheten och att styrelsens beslut verkställs. Region Stockholm är ägare av verksamheten. I egenskap av ägare kan Region Stockholm komma med direktiv till sjukhuset, så kallade ägardirektiv.

Regionfullmäktige är regionens riksdag. Regionstyrelsen är dess regering. Här fattas övergripande beslut om sjukvården i regionen och andra regionfinansierade verksamheter.

Styrelse

Styrelsen för Södertälje Sjukhus AB är tillsatt av ägaren, regionfullmäktige i Region Stockholm, och väljs för ett år i taget. Styrelsens ansvar är att organisationen drivs i enlighet med de generella och specifika ägardirektiven. Styrelsen godkänner verksamhetens verksamhetsplan och ekonomiska ramar. 

Styrelsens sammansättning

Göran Stiernstedt, ordförande.
Patrik Emanuelsson, ledamot.
Christina Rapp Lundahl, ledamot.
Veronica Sundström, ledamot.
Mikael Borin, ledamot.
 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Paul Lundgren, ordinarie Läkarförbundet.
Christian Helin, ordinarie Vårdförbundet.

Sjukhusrepresentanter

Christophe Pedroletti, verkställande direktör.
Jenny Linden, sekreterare.
Anna-Lena Jornerud Vikström, ekonomidirektör.

Sjukhusledningen

Sjukhusledningen består av vd, chefläkare samt cheferna för verksamhetsområdena och de administrativa enheterna.

Christophe Pedroletti, verkställande direktör.
Manizhe Afra, verksamhetschef VO Internmedicin.
Åsa Elfving, verksamhetschef VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi.
Vakant, kommunikationschef.
Marianne Högbom, HR-direktör.
Anna-Lena Jornerud Vikström, ekonomidirektör.
Håkan Kalzén, verksamhetschef VO Anestesi.
Andreas Kling, verksamhetschef VO Geriatrik.
Lena Kruse, verksamhetschef VO Vård.
Lena Kumlin, verksamhetschef VO Vårdnära administration och service.
Stefan Leonardsson, IT/MT-chef.
Jenny Linden, vd-assistent och kanslichef.
Pamela Mazzocato, chef för FoUUi (Forskning och utveckling, utbildning, innovation). (tjl)
Hillevi Nilsson, verksamhetschef VO Akut.
Henrik Overödder, verksamhetschef VO Kvinnor-Barn.
Lena Sunnermalm, chefläkare.
Lena Swedberg, omvårdnadschef.
Charlotta Sävblom, chefläkare och tf FoUUi-chef
Camilla Vesterinen Artell, verksamhetschef VO Röntgen.
Anna Wik Bringby, verksamhetschef VO Paramedicin.

Organisation

Verksamhetschefer för respektive processområde: 

Henrik Overödder, VO Kvinnor-Barn.
Åsa Elfving, VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi.
Manizhe Afra, VO Internmedicin.
Andreas Kling, VO Geriatrik.

Verksamhetschefer för respektive resursområde: 

Lena Kruse,  VO Vård.
Hillevi Nilsson, VO Akut
Håkan Kalzén, VO Anestesi.
Camilla Vesterinen Artell, VO Röntgen.
Anna Wik Bringby, VO Paramedicin.
Lena Kumlin, VO Vårdnära administration och service.

Södertälje Sjukhus AB är ett regionägt aktiebolag.