Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Journalkopia, loggutdrag och begära/häva spärr

Journalkopior

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Genom att logga in med din e-legitimation har du möjlighet att ta del av journalanteckningar, diagnoser, vissa provsvar samt få en överblick av tidigare och planerade vårdkontakter. Journaler tidigare än april 2007 finns på Regionarkivet.

Läs din journal via nätet

Din journal

Så här beställer du journalkopior:

- Logga in med bank-id på 1177 Vårdguiden E-tjänster
- Skicka din beställning till Södertälje Sjukhus AB, Journalservice, 152 86 Södertälje

Beställningen ska innehålla:

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • telefonnummer
 • din underskrift
 • hur du önskar få kopiorna. Se rubriken Hur vill du få kopiorna?
 • vilken avdelning/mottagning du besökte
 • datum för besök

 Av sekretesskäl skickas inga journalkopior via e-post. 

Hur vill du få kopiorna?

 1. Rekommenderat brev till din folkbokföringsadress. Rekommendationsavgift tillkommer.
 2. Hämta själv i sjukhusets huvudkassa. Medtag giltig legitimation. Vi kontaktar dig på telefon när kopiorna finns att hämta.
 3. Om du inte kan hämta journalkopiorna själv, kan du utse ett ombud som hämtar dem åt dig. Utlämning sker då mot uppvisande av fullmakt, kopia av din legitimiation och ombudets egna legitimation. 

Kostnad för journalkopior

 • Sida 1-9 kostnadsfritt.
 • Sida 10 kostar 50 kronor.
 • Efterföljande sidor kostar två kronor styck.

Du betalar i kassan vid utlämning eller med inbetalningskort som skickas tillsammans med dina journalkopior. Reglerna gällande avgifter är fastställda av Regionfullmäktige inom Region Stockholm.

Beställning av röntgenbilder

En CD-skiva med dina bilder kan beställas från Röntgenenheten och kostar 150 kr. Kontakta röntgen genom sjukhusets växel vid beställning.

Beställning av journalkopior gällande avliden närstående

I beställningen måste du bifoga ett registerutdrag från Skatteverket där ditt släktskap med den avlidna bekräftas.  När vi fått in beställningen sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan utlämnas skickar vi journalkopiorna med rekommenderat brev till dig. Du måste uppvisa egen giltig legitimation.

Beställning av en närståendes journalkopior

Fullmakt från den närstående ska bifogas beställningen. Fullmakten ska vara bevittnad av två personer. När vi fått in beställning sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till beställaren. En kopia på närståendes legitimationen ska bifogas beställningen och beställaren ska uppvisa egen giltig legitimation

Sekretessen gällande din journal

I två fall kan sekretessen för uppgifter i journalen även gälla gentemot dig själv. Den ena situationen är om din behandling kan bli lidande om journaluppgifter lämnas ut till dig. När behandlingen avslutats upphör sekretessen. Den andra situationen är om journalen innehåller uppgifter som inhämtats från annan än dig själv och om utlämnandet skulle innebära fara för den som lämnat uppgifterna eller om någon närstående till denne riskerar att lida allvarligt men.

Loggutdrag och begära/häva spärr

Du har rätt att få veta vilka användare på Södertälje sjukhus som tagit del av dina journaluppgifter i journalsystemen TakeCare och Orbit. TakeCare är landstingets huvudsakliga journalsystem. Orbit är ett journalsystem som används på alla opererande enheter och inom anestesi och uppvakningsenheter på Södertälje sjukhus.

Skicka din begäran till adressen nedan. Av sekretesskäl hanterar vi inte detta via e-post.

Chefläkare
Södertälje sjukhus 
152 86 Södertälje

Begäran ska innehålla:

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • telefonnummer
 • din underskrift
 • tidsperiod som loggutdrag ska innefatta
 • vilket journalsystem du önskar få loggutdraget från

Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev. Loggutdraget innehåller datum och klockslag för när användaren tagit del av din journal, användarens organisatoriska tillhörighet och titel.

Säkerhet & sekretess

För att kunna ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att vi och andra vårdgivare kan dela med oss av information om dig. Syftet är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov och patientuppgifter och att du ska slippa upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare. Dina uppgifter skyddas med stöd av patientdatalagen. Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring, vilket du i så fall meddelar den läkare du träffar. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Men då måste du själv berätta för vårdpersonalen hos en annan vårdgivare vad de behöver veta för att kunna ge dig en bra vård. Föräldrar kan inte spärra sitt barns journal.

Vid besök hos oss kan du möta vårdpersonal under utbildning. De omfattas av sekretess och har tystnadsplikt, precis som ordinarie personal.

Patientdatalagen

1177 Din journal

Ansökan om ändring i journal, notering i journal och journalförstöring

Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal; Rättelse, notering i journal och genom ansökan om journalförstöring. Journalförstöring görs endast i undantagsfall. Läs mer här