Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Din journal

Journalkopior

Det snabbaste och enklaste sättet för dig att beställa journalkopior är genom att besöka Journalservice Södertälje sjukhus via 1177 Vårdguiden E-tjänster. Observera att du måste ha eller skapa ett konto för att utnyttja de elektroniska tjänsterna. Logga in med bank-ID och beställ din journal.

Från det att du är 16 år kan du som inloggad på 1177 Vårdguidens E-tjänster även läsa delar av din journal via nätet. Läs mer här

Du kan också skicka din beställning till Journalservice på sjukhuset. Av sekretesskäl hanterar vi inga beställningar via e-post. 

Södertälje Sjukhus AB
Journalservice
152 86 Södertälje

Din beställning ska innehålla:

 • namn.
 • adress.
 • personnummer.
 • telefonnummer.
 • din underskrift.
 • hur du önskar få kopiorna. Se rubriken Hur vill du få kopiorna?
 • vilken avdelning/mottagning du besökte.
 • datum för besök.

Hur vill du få kopiorna?

Välj mellan:

 1. Rekommenderat brev till din folkbokföringsadress. Rekommendationsavgift tillkommer.
 2. Hämta själv i sjukhusets huvudkassa. Ta med giltig legitimation. Vi kontaktar dig på telefon när kopiorna finns att hämta.

Kostnad för journalkopior

 • Sida 1-9 kostnadsfritt.
 • Sida 10 kostar 50 kronor.
 • Efterföljande sidor kostar två kronor styck.

Priserna gäller för privatpersoner. Alla enheter inom Region Stockholm erhåller kopior kostnadsfritt, oavsett antal. Reglerna gällande avgifter är fastställda av Regionfullmäktige inom Region Stockholm.

Du betalar i kassan vid utlämning eller med inbetalningskort som skickas tillsammans med dina journalkopior.

Beställning av röntgenbilder

En CD-skiva med dina bilder kan beställas från Röntgenenheten och kostar 150 kr. Kontakta röntgen genom sjukhusets växel vid beställning.

Beställning av journalkopior gällande avliden närstående

I beställningen måste du bifoga ett registerutdrag från Skatteverket där ditt släktskap med den avlidna bekräftas. Du måste även uppvisa egen giltig legitimation. När vi fått in beställningen sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till dig.

Beställning av en närståendes journalkopior

Fullmakt från den närstående ska bifogas beställningen. Fullmakten ska vara bevittnad av två personer. Beställaren uppvisar egen giltig legitimation. Om begäran kommer med post ska en kopia på legitimationen bifogas. När vi fått in beställning sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till beställaren.

Sekretessen gällande din journal

I två fall kan sekretessen för uppgifter i journalen även gälla gentemot dig själv. Den ena situationen är om din behandling kan bli lidande om journaluppgifter lämnas ut till dig. När behandlingen avslutats upphör sekretessen. Den andra situationen är om journalen innehåller uppgifter som inhämtats från annan än dig själv och om utlämnandet skulle innebära fara för den som lämnat uppgifterna eller om någon närstående till denne riskerar att lida allvarligt men.

Loggutdrag och begära/häva spärr

Du har rätt att ta del av vilka användare på Södertälje sjukhus som tagit del av dina journaluppgifter i journalsystemen TakeCare och Orbit. TakeCare är landstingets huvudsakliga journalsystem. Orbit är ett journalsystem som används på alla opererande enheter och inom anestesi och uppvakningsenheter på Södertälje sjukhus.

Skicka din begäran till adressen nedan. Av sekretesskäl hanterar vi inte detta via e-post.

Chefläkare
Södertälje sjukhus 
152 86 Södertälje

Begäran ska innehålla:

 • namn.
 • adress.
 • personnummer.
 • telefonnummer.
 • din underskrift.
 • tidsperiod som loggutdrag ska innefatta.
 • vilket journalsystem du önskar få loggutdraget från.

Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev. Loggutdraget innehåller datum och klockslag för när användaren tagit del av din journal, användarens organisatoriska tillhörighet och titel.

Din journal - säkerhet & sekretess

För att kunna ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att vi och andra vårdgivare kan dela med oss av information om dig. Syftet är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov och patientuppgifter och att du ska slippa upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare. Dina uppgifter skyddas med stöd av patientdatalagen. Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring, vilket du i så fall meddelar den läkare du träffar. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Men då måste du själv berätta för vårdpersonalen hos en annan vårdgivare vad de behöver veta för att kunna ge dig en bra vård. Föräldrar kan inte spärra sitt barns journal.

Vid besök hos oss kan du möta vårdpersonal under utbildning. De omfattas av sekretess och har tystnadsplikt, precis som ordinarie personal.

Patientdatalagen

1177 Din journal

Ansökan om ändring i journal, notering i journal och journalförstöring

Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal; Rättelse, notering i journal och genom ansökan om journalförstöring. Journalförstöring görs endast i undantagsfall. Läs mer här