Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Grönt löv med vattendroppe

Södertälje sjukhus miljöpolicy

För en hållbarsamhällsutveckling.

Södertälje Sjukhus AB ska ta största möjliga miljöhänsyn integrerat i verksamhetsplanering, beslutsfattande och övrigt dagligt arbete. Detta genom att bedriva vård som bidrar till en hälsosam livsmiljö och en hållbar samhällsutveckling. Sjukhuset säkerställer att lagar och övriga krav efterlevs.

I strävan mot en klimatanpassad verksamhet och en hållbar kemikalie- och läkemedelsanvändning, arbetar sjukhuset med att effektivisera energianvändningen och minska utsläppen av medicinska gaser. Miljöbelastningen ska minska avseende läkemedel, livsmedel, textilier och andra varor i alla led, från tillverkning i form av miljökrav vid upphandling, till användning och avfall.

För nuvarande och kommande generationers bästa ska vi ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete. Södertälje Sjukhus AB ska fortsatt vara miljöcertifierat.