Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Kvalitet och patientsäkerhet

Södertälje sjukhus ska erbjuda patienter en högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet samtidigt som kompetenta medarbetare och optimala mellanmänskliga möten bidrar till tillit och tilltro samt hög patient- och kundnöjdhet.

Pandemin har starkt präglat allt arbete på Södertälje sjukhus det gångna året, även inom patientsäkerhetsområdet. Det har främst rört tre huvudområden; att förhindra smittspridning, utbildningsinsatser och hantering av beslut om livsuppehållande behandling.

Trots det har arbetet med att stärka och utveckla patientsäkerheten i övrigt, glädjande nog, pågått under hela året även om det periodvis har fått stå tillbaka till förmån för hantering av utmaningarna med pandemin.

Vid medarbetarenkäten ställs regiongemensamma frågor avseende säkerhetskultur, Hållbart Säkerhetsengagemang (HSE). Där visar sig index-värdet, som ger möjlighet att följa resultaten över tid, oförändrat jämfört med mätningar 2019 och 2018. Ett gott resultat med tanke på ovan nämnda utmaningar.

Utveckling har skett när det rör arbetet med vårdavvikelser och händelseanalyser, ändrade arbetssätt vid beslut om inläggningar och med slutenvårdsflöden som strävar mot en nollvision avseende överbeläggningar och utlokaliseringar. Ledtiderna på Akutmottagningen har förbättrats något för patienter <80 år. Medelvårdtiderna har kortats ytterligare. Ett antal aktiviteter beskrivs ovan för fokusering kommande år där arbetet med akutprocessen sannolikt kommer att placera flera områden i fokus.

Här kan du läsa Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för Södertälje Sjukhus AB från 2021.

Bilagor

VO Akut 2021
VO Anestesi 2021
VO Geriatrik 2021
VO Internmedicin 2021
VO Kvinnor Barn 2021
VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi 2021
VO Röntgen 2021
VO Vård 2021