Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Kvalitets- och patientsäkerhet

Södertälje sjukhus ska erbjuda patienter en högkvalitativ och säker vård med hög tillgänglighet samtidigt som kompetenta medarbetare och optimala mellanmänskliga möten bidrar till tillit och tilltro samt hög patient- och kundnöjdhet.

I god samverkan internt och med externa aktörer ska vi sträva efter ständiga förbättringar inom vården och den egna verksamheten med patientens behov i fokus. Vår målsättning är en god patientsäkerhetskultur på sjukhuset och vi strävar efter att samtliga medarbetare ska vara aktiva i vårt patientsäkerhetsarbete. Programmet för Humanistisk medicin ligger som grund för vårdkultur och genom fortlöpande utbildning av våra medarbetare ökar kvaliteten i våra möten med patienten och patientens närstående.

Här kan du läsa Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för Södertälje Sjukhus AB från 2018.