Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
gravidmage

Igångsättning av förlossningen

En induktion (igångsättning) av förlossning innebär att förlossningen sätts igång på konstgjord väg genom mekaniska åtgärder eller med hjälp av läkemedel. Flera faktorer har betydelse när du som födande blir erbjuden eller rekommenderad en induktion. Beslutet fattas i samråd mellan förlossningsläkaren och dig som födande.

 

Ska din förlossning sättas igång? Vet du om att det finns en möjlighet för dig att vara hemma under förlossningens första del som kallas för latensfas? Nu bedriver i stort sett alla kliniker i Sverige en studie som heter OPTION där du startar din igångsättning på sjukhus och kan därefter bli lottad till att fortsätta hemma alternativt vara kvar på sjukhuset. Innan du startar igångsättningen görs en bedömning enligt rutin.

För mer information se https://www.optionstudien.se/for-gravida-och-partners/ alternativt kontakta specialistmödravården på tfn 08-123 242 42  eller option.sodertaljesjukhus@regionstockholm.se

 

Här kan du förbereda dig för induktion

Den största skillnaden mellan spontan förlossningsstart och induktion är att en mycket större del av förlossningsarbetet sker på sjukhus än hemma. Detta kan leda till en känsla av att förlossningen tar lång tid. För att optimera förutsättningarna för att upplevelsen ska bli så positiv som möjligt är det bra med en plan för hur tiden kan fördrivas.

Det är en fördel med aktiviteter som ökar känslan av trygghet och lugn och ro. Försök att avstå från att räkna timmar och utsätta dig för känsla av stress och istället ställa in dig på att det kommer ta tid.

Oxytocin eller ”lugn och ro hormonet” har stor inverkan på förlossningen. Oxytocin frisätts av att umgås med människor vi tycker om och som får oss att känna trygghet. Att ha sällskap och närvaro av partner/stödperson, beröring, massage, närhet och uppmuntran bidrar också till oxytocinfrisättningen. All form av avslappning och lugnande andning gör att kroppen hanterar smärta lättare. Värme från bad, dusch och värmekudde kan hjälpa kroppen att slappna av. Ett annat förslag kan vara att lyssna på musik som ger en förnimmelse av lugn.

Försök att optimera de fysiska förutsättningarna inför en planerad induktion. Exempel på detta är att få i sig tillräckligt med energi och att få tillräckligt med sömn och vila. Ät det du tycker om och är sugen på.

 

Orsaker till induktion

De vanligaste orsakerna till induktion är överburenhet och vattenavgång utan värkar. Andra anledningar kan vara havandeskapsförgiftning (preeklampsi), högt blodtryck under graviditeten, graviditetsdiabetes, minskad eller ökad fostertillväxt, andra sjukdomar hos dig som födande eller hos barnet.

Ibland induceras en förlossning efter önskemål från dig som födande utan att det finns en medicinsk anledning till induktionen. I dessa fall är det viktigt att väga nyttan mot de risker som finns med att inducera förlossningen.

En induktion tar ofta lång tid men det varierar från födande till födande. Det kan ta allt från några timmar till flera dagar. Faktorer som påverkar är livmodertappens mognad när induktionen startar samt om du har fött vaginalt tidigare. En mogen livmodertapp gör det oftast lättare att starta förlossningen eftersom naturen redan påbörjat processen.

Precis som när förlossningen startar spontant är det viktigt att vara rustad med tålamod. Om värkarna inte kommer igång inom det första dygnet betyder det inte att induktionen är misslyckad, bara att din kropp behöver lite mer tid på sig.

Om du inte vill bli inducerad trots att du fått rekommendation om det, gör du och läkaren tillsammans upp en plan kring fortsatt övervakning av dig och ditt barn. Vi respekterar dina val förutsatt att du fått information om för- och nackdelar med att avvakta induktion.

 

Metoder för att inducera förlossningen

Utifrån livmodertappens mognad och eventuella tidigare förlossningar bestäms vilken metod som är mest lämplig för igångsättning. Det är vanligt att flera metoder behöver användas.

Medicinska metoder

Prostaglandiner

Prostaglandiner är ett hormonliknande ämne som mjukar upp livmodertappen och kan starta ett värkarbete. Prostaglandin finns i tablettform men också som vaginalinlägg eller gel.

Tablett – Angusta
Tabletter med prostaglandin, Angusta, tas via munnen. En dos ges varannan timma och högst åtta doser/dygn. Ofta känner du ingen effekt förrän efter fem-sex doser. Du kan uppleva att livmodern blir hård som vid värkar, molvärk och/eller mensvärk.
Ibland kommer förlossningen igång innan alla åtta doser givits men induktion med Angusta kan även behöva upprepas under flera dygn.

Gel – Minprostin
En gel innehållandes prostaglandin kan läggas långt in i slidan och verkar då lokalt på livmodertappen. För att gelen inte skall rinna ut är det bra om du kan ligga ned under ca en timmes tid innan du därefter kan röra sig som vanligt. Efter sex timmar, alternativt om du får regelbundna och kännbara värkar görs en ny bedömning av hur induktionen skall fortsätta. Behandlingen med gel kan komma att behöva upprepas.

Inlägg – Propess
Ett litet inlägg läggs långt in i slidan. Där släpper det kontinuerligt ut prostaglandin som verkar lokalt. Inlägget kan vara på plats i upp till 24h.

 

Värkförstärkande dropp
Värkförstärkande dropp med hormonet oxytocin är en vanlig metod att sätta igång eller förstärka värkarna, men används sällan som en förstahandsmetod. Hastigheten på droppet kontrolleras av barnmorskan för att få lagom många och effektiva värkar.

 

Mekaniska metoder

Hinnsvepning
Hinnsvepning kan erbjudas gravida när indikation för induktion föreligger, hinnsvepning blir därmed ett första steg i induktionsprocessen. Barnmorskan eller läkaren gör en vaginalundersökning och separerar fosterhinnorna från den nedre delen av livmodern. Detta stimulerar frisättningen av prostaglandiner som mjukar upp livmodertappen och ökar benägenhet till sammandragningar.

 

Ballongkateter
En mjuk kateter förs upp i livmoderhalsen och innanför denna fyller läkaren en liten ballong med sterilt vatten som får ligga och trycka mot modermunnen. Denna mekaniska ”retning” stimulerar livmoderhalsens utmognad. Slangen tejpas fast mot insidan av ditt lår och barnmorskan drar regelbundet i katetern för att se till att ballongen fortfarande ligger mot modermunnen. Inom några timmar brukar ballongen följa med ut när barnmorskan drar i katetern och detta betyder att modermunnen nu är öppen 3-4 cm och man kan då gå vidare med nästa steg i igångsättningsprocessen.

 Ballongkateter

Amniotomi
Amniotomi innebär att barnmorskan tar hål på fosterhinnorna så att vattnet går. Detta görs vanligtvis med en liten plastkrok. Vid en mogen livmodertapp kan det vara ett första led i att sätta igång förlossningen. Om inget värkarbete startat efter 1-2 timmar rekommenderas du oftast behandling med oxytocininfusion, värkförstärkande dropp.