Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
STS skylt

Sjukhuset arbetar fortsatt med kostnadsanpassning

Den ekonomiska prognosen för Södertälje sjukhus visar på ett positivt resultat på omkring på 9,8 miljoner kronor vilket överskrider resultatkravet med 6,5 miljoner kronor. I samband med budgetarbetet 2020 kan dock konstateras att det saknas omkring 40 miljoner kronor. Därför fortsätter sjukhuset med att kostnadsanpassa verksamheten.

Verkställande direktör Christophe Pedroletti konstaterar att Södertälje sjukhus går in i det nya budgetåret på en bra nivå och inte minst tack vare en stark organisation med framtidstro. Detta enligt den årliga medarbetarundersökningen, vars resultat presenterades nyligen.

- Vi har fantastiska medarbetare här på Södertälje sjukhus, jag är djupt imponerad av engagemang och vilja att lösa problem. Det ger oss en stadig grund för våra framtida utmaningar, säger Christophe Pedroletti.

Södertälje sjukhus har 2020 att förhålla sig till en total omkostnadsram på 1 533 miljoner kronor och kommer att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för hålla en ekonomi i balans. Utöver redan aviserade åtgärdspaket, med bland annat anställningsstopp och stopp för inhyrning av personal, kommer sjukhuset att strama åt kring övertidstimmar, för att minska kostnaderna.

Vi genomför nu också strukturella förändringar och arbetar intensivt med att effektivisera hur vårdplatserna är dimensionerade och jämnt fördelade i relation till vårt uppdrag och våra ekonomiska förutsättningar.

Den större strukturella förändring som sker är att stänga vårdavdelning 29, en blandad geriatrisk och internmedicinsk avdelning. Avdelningens vårdplatser kommer att fördelas på befintliga vårdavdelningar men totalt stängs sex geriatriska vårdplatser.

- Att vi stänger en vårdavdelning innebär inte att några av våra anställda varslas om uppsägning utan en minskning av antalet undersköterskor och läkare kommer att ske genom naturlig avgång. Delar av personalstyrkan kommer dessutom att flyttas till andra avdelningar vilket leder till en ökad bemanning där vilket är bra för vårdkvalitet och patientsäkerhet, som vi ständigt arbetar med att förbättra, kommenterar Christophe Pedroletti.

- Jag är nöjd med att vi dels ökar bemanningen för de vårdplatser som nu kommer att ligga på avdelningarna 20, 23 och 27 istället, dels att vi inte kommer att behöva varsla någon medarbetare om uppsägning utan vi löser det med omdisponering av personal, säger verksamhetschef Lena Kruse.

Bland sjukhusets huvudstrategier ligger också att arbeta mer polikliniskt och förebyggande med tidiga insatser i hemmet och efter en slutenvårdsepisod. Alla åtgärder sker med fortsatt god patientsäkerhet.

- Allt handlar inte om pengar, det handlar även om ett bättre omhändertagande och helhetssyn. Kroniskt sjuka patienter måste känna sig trygga också utanför sjukhuset och vi måste öka vår tillgänglighet utanför sjukhusets portar i samverkan med kommuner och primärvård, konstaterar Christophe Pedroletti.