Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Två medarbetare demonstrerar omvårdnad vid patientsäng. I sängen ligger en docka i patientkläder.

Så jobbar sjukhuset preventivt mot trycksår

Trycksår uppstår när kroppens vävnad drabbas av syrebrist. På Södertälje sjukhus utbildas medarbetare i hur trycksår kan förhindras och behandlas.

Trycksår graderas efter skalan 1 – 4, där 1 är en tydlig rodnad på huden som inte går bort och 4 är öppna sår. Vårdskadan drabbar framför allt patienter som ligger eller sitter still alldeles för länge. Hur lång tid som är för länge varierar beroende på patientens förutsättningar. Alla inneliggande patienter ska riskbedömas enligt ett särskilt riskbedömningsinstrument.

- Vi som arbetar inom vården ska kontrollera om patienten till exempel lider av vätske- eller näringsbrist, berättar Nina, vårdutvecklare VO Vård. Ofta handlar det om äldre patienter, men det kan också drabba andra. Vi behöver bedöma alla inneliggande patienter.

En patient som drabbats kräver mycket vård och är kostsamt både för vården och för patienten som lider mycket av det. Därför är de preventiva åtgärderna väldigt viktiga.

- När såret visat sig är det för sent, säger Ida-Linnea, utvecklingssjuksköterska på VO Anestesi. Vi måste jobba mer för att förebygga dessa vårdskador. Det är komplexa och svåra skador att behandla. Varje patient har dessutom egna förutsättningar för att läka, det gäller att se och följa upp var och en.

Varje år drabbas ungefär 12 procent av inneliggande patienter av trycksår. Statistiken visar på en viss minskning av vårdskador men fortfarande finns stor potential till att minska antalet skador. Hur arbetar vi då bäst för att förebygga trycksår?

- Man ska riskbedöma patienten, informera om vikten att röra sig, avlasta där det är möjligt, ha följsamhet i sin riskbedömning och ge en god omvårdnad, berättar Nina. Fukt i sängen kan till exempel snabba på risken för sår. Det här utbildar vi medarbetarna i på sjukhusets kliniska träningscentrum, KTC.

- På Intensivvårdsavdelningen har vi patienter som inte har möjlighet att röra på sig själva, säger Ida-Linnea. Där använder vi specialutrustning för att förebygga trycksår. Det kan till exempel handla om specialsängar. Det viktigaste är att vi sprider kunskapen om detta till alla som jobbar inom vården.

Bilden, från vänster: Ida-Linnea och Nina visar hur lakan och kläder behöver slätas ut för att minska risken av tryckskada hos patienten.