Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Södertälje sjukhus Hus 19 fasadbild med logotyp och blå himmel

Åtgärder för en ekonomi i balans

Den ekonomiska prognosen för Södertälje sjukhus visar på ett resultat på minus 5 miljoner kronor för 2019. Resultatet kan komma att förbättras. I samband med budgetarbetet 2020 kan dock konstateras att det i dagsläget saknas omkring 50 miljoner kronor. Därför genomför nu Södertälje sjukhus flera åtgärder för att minska kostnaderna.

Region Stockholm står inför stora ekonomiska utmaningar på grund av en försvagning av skatteintäkter och en ökad kostnadsutjämning till andra regioner. Södertälje sjukhus undertecknade i förra veckan ett nytt vårdavtal för 2020. Avtalet innehåller förändringar från nuvarande avtal som något lägre prisuppräkning samt högre krav på prestation och ökad måluppfyllelse.

Christophe Pedroletti, vd, kommenterar:

- Situationen är helt klart utmanande. Det blir nu viktigare än någonsin att hålla ihop och hitta lösningarna tillsammans över verksamhetsgränserna, att fortsätta implementeringen av våra huvudstrategier; utveckla de sjukhusövergripande vårdprocesserna, öka polikliniseringen, digitalisera, bygga ut hemsjukvården och öka samverkan med primärvården och kommunerna. Annars blir det svårt att klara uppdraget.

Respektive vd för de tre sjukhusen Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus har beslutat om följande gemensamma åtgärder: 

  • Anställningsstopp med dispensförfarande
    Gäller för samtliga yrkeskategorier. Innebär att tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar kräver dispens av vd. Gäller även förlängningar av tidsbegränsade anställningar.
  • Stopp för inhyrning av personal 
    Stopp gällande anlitande av inhyrd personal. Alla avtal med bemanningsföretag samt förlängningar av befintliga avtal kräver dispens av vd. 
  • Inga ersättningar utöver Allmänna Bestämmelser (AB)
    Ersättningar enligt Allmänna Bestämmelser gäller och inga ersättningar utöver AB är tillåtna med undantag av tidigare särskilt tecknade kollektivavtal som medger ersättningar utöver AB. Inga dispenser för avvikelser ges.

- Vi har haft anställningsstopp en längre tid och har därför redan etablerade rutiner för dispensförfarandet. Det som tillkommer som nytt nu är dispensförfarande även för sjuksköterskor och undersköterskor. Detsamma gäller för inhyrning av personal, där vi sedan tidigare också har rutin för dispensförfarande. Målet är att åtgärderna ska genomföras med bibehållen kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö, säger Christophe Pedroletti.

Utöver ovanstående åtgärder arbetar Södertälje sjukhus med att ta fram ytterligare åtgärdsplaner.

För mer information, kontakta kommunikationschef Yvonne Hejdenberg tel. 0700-912 397.