Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Inga diskriminerande krav

På Södertälje sjukhus är du välkommen att framföra önskemål, men du kan inte bestämma vem som ska undersöka, vårda eller behandla dig.
Krav av diskriminerande karaktär – som till exempel särskilda krav på vårdpersonalens etniska ursprung, könstillhörighet, trosbekännelse eller liknande kan inte uppfyllas.

Den grundläggande samhällsvärderingen om människors lika värde, som också kommer till uttryck i hälso- och sjukvårdslagen, omfattar alla. Vårdpersonal ska visa patienter och närstående respekt och i lika hög grad gäller det omvända, att patienter och närstående visar respekt gentemot sjukhusets medarbetare.

Vi accepterar aldrig hot eller våld

Verbala hot, olaga förföljelse och fysiskt våld accepteras inte på Södertälje sjukhus. Hot, våld, okvädesord och trakasserier kommer att rapporteras.