Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 247 88

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Postadress

ASIH
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

ASIH och palliativ vård på Södertälje sjukhus

Vi erbjuder avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) till patienter boende i Södertälje, Nykvarn och Salems kommun. Till den palliativa slutenvården tar vi emot patienter från hela länet enligt det fria valet.

Vi är ett multiprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, kuratorer, sjukgymnaster, dietister, arbetsterapeuter och undersköterskor med tillgång till bland annat präst.  

Uppdragen är palliativ och medicinsk vård. Det är inte diagnosen i sig utan behovet av medicinska insatser som avgör om patienten ansluts och med vilken anslutningsform. Vårt arbete ersätter oftast slutenvård och ska skiljas från basal hemsjukvård som ska utföras av primärvården. 

Anslutningsformerna är heldygnsvård, då vi har hela det medicinska ansvaret och en samordnande roll för andra inblandade medicinska aktörer. 

Utöver ASIH kan vi erbjuda palliativ slutenvård. Alla i ASIH-teamet kan ge konsultativt stöd i palliativa frågor till våra vårdgrannar på kontorstid. För anslutning till ASIH krävs alltid remiss från läkare. Remiss i TakeCare adresseras till ASIH - Södertälje sjukhus heldygn i annat fall se Remissmottagare 

För att vi rätt ska kunna bedöma om vård i hemmet kan fungera och bedöma patientens behov bör följande beaktas:

 • Kan patientens behov av vård inte tillgodogöras inom husläkaruppdraget?
 • Har patienten ett specialiserat medicinskt och omvårdnadsmässigt behov av hög kontinuitet för att kunna vistas/vårdas i hemmet?
 • Har patienten ett specialiserat medicinskt och omvårdnadsmässigt behov av hög tillgänglighet för att kunna vårdas hemma?
 • Har patienten ett behov av ett multiprofessionellt team?

Om patienten uppfyller ovanstående behov kan remiss skrivas till:

ASIH
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

I samband med att remiss skrivs ska patienten fylla i en vårdvalsblankett som i original postas till vald ASIH.

Om patienten vårdas inom slutenvården då remiss skrivs:

 • Klarar  patienten ADL självständigt?
 • Behövs vårdplanering innan patienten går hem? ASIH har inte möjlighet att hjälpa till med personlig hygien. Om ASIH initierar vårdplanering i hemmet när patienten redan har gått hem blir ofta situationen i hemmet ohållbar innan hemtjänst kommit igång.
 • Är patienten i behov av kontinuerlig administrering av intravenösa injektioner/infusioner?
 • Behövs en central kärlaccess? Fördel för patienten om detta kan tillgodoses under vårdtillfället.

Om patienten sedan tidigare har hemsjukvård via husläkarmottagning då remiss skrivs:

 • Har patienten hemtjänst som bistår med av DSK delegerade medicinska uppgifter? à Fördel om det framgår i remiss vilken Vårdcentral och vilken Hemtjänst patienten valt. 

För mer information om remittering till ASIH:

Vårdgivarguiden om Södertälje sjukhus ASIH 

Angående transfusionskrävande patienter som för övrigt inte har behov av specialiserad vård i hemmet och som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ta sig till en mottagning: 

 • Patienten remitteras av sin husläkare till ASIH för transfusion.
 • Husläkaren ordinerar blodkomponenter.
 • ASIH tar Bas-test, beställer blod och utför transfusionen.
 • ASIH har medicinskt ansvar enbart för transfusionen och där på följande ev. komplikationer.
 • Husläkaren ansvarar för uppföljning efter given transfusion.