Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

AT – Allmäntjänstgöring

På Södertälje sjukhus tar vi in totalt 20 AT-läkare. Tjänsterna annonseras ut två gånger per år med fyra olika startdatum. Allmäntjänstgöringen hos oss är 21 månader.

Kirurgiplacering, 3 månader

Du börjar på kirurg-/ortoped-/urologsidan. Huvudsakligen är du placerad på en avdelning. Under denna placering ligger även två veckor anestesi, och en egen vald vecka då du själv kan välja din placering. Under ytterligare en vecka har du även möjlighet till extern placering på annan opererande specialitet, som du själv får ombesörja i god tid innan. På Södertälje sjukhus finns förslagsvis en gynekologisk mottagning som ibland kan erbjuda plats under en dylik vecka, men du kan även förlägga denna vecka på annat sjukhus. Under kirurgplaceringen är du inte placerad på akuten och schemaläggs inte heller för jourer. 

Medicinplacering, 3 månader

Placeringen fördelas mellan de olika medicinavdelningarna och det kan även bli aktuellt med placering på geriatrisk avdelning. Även under medicinplaceringen finns möjlighet till en veckas extern placering, exempelvis på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen som finns på sjukhuset. Inte heller under medicinplaceringen är du på akuten eller jourläggs i schemat. 

Akutplacering, 6 månader

Andra hälften av det somatisk sjukhusåret är förlagd till akutmottagningen, där du i stor utsträckning fungerar som akutläkare. Till en början är du huvudsakligen stationerad till den ”lättare” disken, för att så småningom flytta över till den ”mer akuta” disken. Jourpasshelg dagtid (s k förstärkningsjourer) schemaläggs under denna period. Så småningom blir du även schemalagd nattetid i form av nattjoursveckor. Under dessa fungerar du som medicinjour och har således inte hand om kirurg-/ortoped-/urologifall. Det finns alltid bakjour tillgänglig på huset, men inte alltid fysiskt på akuten. Under denna placering ingår även en vecka på röntgenmottagningen. 

Psykiatriplacering, 3 månader

Placeringen är uppdelad på både heldygnsvård och öppenvård. Perioden innehåller även en vecka på Maria beroendecentrum i Stockholm. Beredskapsjour ingår i placeringen.

Primärvårdsplacering, 6 månader

Placeringen förläggs av studierektor på någon av de tio vårdcentraler som finns i sjukvårdsområdet (tre landstingsdrivna, sju privata). Förutom den schemalagda undervisningen finns det studietid en halv dag per vecka. Tiden kan användas till egna studier eller till studiebesök t ex på hudklinik eller öronklinik. En vecka kan användas till auskultation inom gynekologisk verksamhet. 

Introduktion

En introduktionsvecka inleder programmet och sedan har du separat introduktion i början på respektive placering.

Handledning

För varje placering utses en personlig fadder som finns tillgänglig under hela placeringen. Dessutom finns grupphandledning där ni som börjar samtidigt träffas i grupp cirka en gång i månaden, schemalagt tillsammans med en handledare. Till skillnad från faddern behåller ni samma grupphandledare under hela sjukhusåret (det vill säga under kirurg-/medicin- och psykiatriplaceringen). Faddern har en mer praktiskt handledande roll och här finns inga schemalagda träffar. Under grupphandledningen finns möjlighet till reflektion och diskussion runt läkarrollen och ledarskap.

Teoretisk utbildning

Under varje placering ingår teoretisk utbildning förlagd till onsdagseftermiddagar. Cirka fyra gånger per termin utgörs denna eftermiddag av gemensamma seminarier för alla AT-läkare. 

Ledarskapsutbildning

Utbildning i personligt ledarskap-medarbetarskap ingår.

AT-stämma

Vi har ambitionen att alla som vill ska ges möjlighet att delta i AT-stämman en gång per år.

AT-råd

AT-läkare utses och medverkar i AT-rådets möten två gånger per termin. Rådet beslutar kring frågor rörande allmäntjänstgöringen.

Lokaler

Ett AT-rum finns på sjukhuset, utrustat med bland annat datorer och köksutrustning. Lokalen är belägen på samma plan som studierektorn för akutsomatik har sitt kontor. 

Utbildningsansvariga

Strategiskt ansvariga är AT-rådet där bl a chefläkare, verksamhetscheferna för de olika verksamhetsområdena och studierektorer ingår.

Operativt ansvariga är studierektorerna:

Helén Hellberg – akutsomatik
Dan Eriksson – psykiatri
Teresa Leao – primärvård