Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Vårdpersonal i akutrum

AT – Allmäntjänstgöring

På Södertälje sjukhus tar vi in totalt 20 AT-läkare per år med fyra olika startdatum. Tjänsterna annonseras ut en gång på våren och en gång på hösten. Allmäntjänstgöringen är 21 månader.

Kirurgplacering, 3 månader

Du börjar på kirurg-/ortoped-/urologsidan. Huvudsakligen är du placerad på en vårdavdelningar. Under denna placering ligger även två veckor anestesi, och en egen vald vecka då du själv kan välja din placering. Under ytterligare en vecka har du även möjlighet till extern placering på annan opererande specialitet, som du själv får ombesörja i god tid innan. Du kan exempelvis auskultera på mottagningar, operation, endoskopin eller på annat sjukhus.

Medicinplacering, 3 månader

Placeringen fördelas mellan de olika medicinavdelningarna. Även under medicinplaceringen finns möjlighet till en veckas extern placering, exempelvis på Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen som finns på sjukhuset. Under placeringen kan du schemaläggas som avdelningsjour på söndagar, med jourkompledighet annan vardag under anslutande vecka.

Akutplacering, 6 månader

Andra hälften av det somatiska sjukhusåret är förlagd till akutmottagningen där du i stor utsträckning fungerar som akutläkare. De första tre månaderna är du huvudsakligen stationerad på ”grön disk”, där du handlägger lite mindre sjuka patienter. Jourpass på helgen dagtid (s.k. förstärkningsjourer) schemaläggs under denna period och då handlägger du framförallt kirurgiska/ortopediska/urologiska patienter. De sista tre månaderna arbetar du alltmer på ”röd disk”, där du hanterar svårare sjuka patienter och larmfall. Så småningom blir du även schemalagd nattetid i form av nattjoursveckor. Under dessa fungerar du som medicinjour och har således inte hand om kirurg-/ortoped-/urologifall. Det finns alltid legitimerad läkare/bakjour tillgänglig på huset, men inte alltid fysiskt på akuten. Under denna placering ingår även en vecka på röntgenmottagningen samt en vecka på Prima Maria beroendemottagning i Stockholm.

Psykiatriplacering, 3 månader

Placeringen är uppdelad på både heldygnsvård och öppenvård. Beredskapsjour ingår i placeringen.

Primärvårdsplacering, 6 månader

Placeringen förläggs av studierektor på någon av de tio vårdcentraler som finns i sjukvårdsområdet (tre landstingsdrivna, sju privata). Förutom den schemalagda undervisningen finns det studietid en halv dag per vecka. Tiden kan du använda till egna studier eller till studiebesök t.ex. på hudklinik eller öronklinik. En vecka kan användas till auskultation inom gynekologisk verksamhet.  

Introduktion

Introduktioner erbjuds i början på respektive placering.

Handledning

Ni kommer att ha grupphandledning där gruppen som börjar samtidigt har en schemalagd träff cirka en gång i månaden, tillsammans med er handledare. Grupphandledaren följer sin grupp AT-läkare fram till vårdcentralsplaceringen. Under grupphandledningen finns möjlighet till reflektion och diskussion runt läkarrollen och ledarskap.
För varje placering utses också en personlig fadder som finns tillgänglig under hela placeringen. Faddern har en mer praktiskt handledande roll och här finns inga schemalagda träffar utan möten sker enligt överenskommelse och vid behov.

Teoretisk utbildning

Under varje placering ingår teoretisk utbildning förlagd till onsdagseftermiddagar. Cirka fyra gånger per termin utgörs denna eftermiddag av gemensamma seminarier för alla AT-läkare. 

Ledarskapsutbildning

Utbildning i personligt ledarskap/medarbetarskap ingår.

AT-stämma

Vi har ambitionen att alla som vill ska ges möjlighet att delta i AT-stämman en gång.

AT-råd

AT-läkarna utser representanter från varje grupp och medverkar i AT-rådets möten två gånger per termin. Rådet beslutar kring frågor rörande allmäntjänstgöringen.

Lokaler

Ett AT-rum finns på sjukhuset, utrustat med bland annat datorer och köksutrustning. 

Utbildningsansvariga

Strategiskt ansvariga är AT-rådet där bl.a. AT-chef, verksamhetscheferna för de olika verksamhetsområdena och studierektorer ingår.

Operativt ansvariga är studierektorerna:

Donna-Petra Touma – akutsomatik
Signe Dagh – psykiatri
Teresa Leao – primärvård