Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Organisation

Mål och styrning

Södertälje Sjukhus AB leds av en styrelse som utses av ägaren dvs Stockholms läns landsting (SLL). Styrelsen är sammansatt av externa ledamöter samt fackliga representanter. Styrelsens uppdrag är att fatta beslut om den mer långsiktiga inriktningen av verksamheten.

Sjukhusledning och VD ansvarar för den dagliga verksamheten och att styrelsens beslut verkställs. SLL är ägare av verksamheten. I egenskap av ägare kan SLL komma med direktiv till sjukhuset, så kallade ägardirektiv.

Landstingsfullmäktige är landstingets riksdag. Landstingsstyrelsen är dess regering. Här fattas övergripande beslut om sjukvården i länet och andra landstingsfinansierade verksamheter.


Styrelse

Styrelsen för Södertälje Sjukhus AB är tillsatt av ägaren, Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting, och väljs för ett år i taget. Styrelsens ansvar är att organisationen drivs i enlighet med de generella och specifika ägardirektiven. Styrelsen godkänner verksamhetens verksamhetsplan och ekonomiska ramar. 

Styrelsens sammansättning

Johan Assarsson, ordförande
Sofia Wallström, ledamot
Helena Thunander Holmstedt, ledamot
Christina Widerberg Söderholm, ledamot
Göran Stiernstedt, ledamot
 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Paul Lundgren, ordinarie Läkarförbundet
Christian Helin, suppleant Vårdförbundet

Sjukhusrepresentanter

Sven Klaesson, tf VD
Jenny Linden, sekreterare
Anna-Lena Jornerud Wikström, ekonomichef

 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av VD, chefläkare samt cheferna för verksamhetsområdena och de administrativa enheterna.

Sven Klaesson, tf VD
Roger Bottinga, tf chefläkare
Bengt Cederlund,  IT/MT-chef
Åsa Elfving, verksamhetschef VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi
Michael Gårdebäck, verksamhetschef VO Anestesi, samt chefläkare på deltid
Karin Hanaeus, tf verksamhetschef VO Vård
Yvonne Hejdenberg, kommunikationschef
Marianne Högbom, personalchef
Anna-Lena Jornerud Wikström, ekonomichef
Marjo Kapraali, verksamhetschef VO Geriatrik-Medicin
Lena Kumlin, verksamhetschef VO Vårdnära administration och service
Jenny Linden, VD-assistent/ kanslichef
Torsten Molin, stabschef och chef för programkontoret
Henrik Overödder, verksamhetschef VO Kvinnor-Barn
Anders Thörne, chefläkare
Fia Westman, verksamhetschef VO Röntgen
Anna Wik Bringby,  verksamhetschef VO Paramedicin


Organisation

 

Verksamhetschefer för respektive processområde: 

Henrik Overödder, verksamhetschef VO Kvinnor-Barn
Åsa Elfving, verksamhetschef VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi
Marjo Kapraali, verksamhetschef VO Geriatrik-Medicin


Verksamhetschefer för respektive resursområde: 

Karin Hanaeus, tf verksamhetschef VO Vård
Michael Gårdebäck, verksamhetschef VO Anestesi
Fia Westman, verksamhetschef VO Röntgen
Anna Wik Bringby, verksamhetschef VO Paramedicin
Lena Kumlin, verksamhetschef VO Vårdnära administration och service

 

Södertälje Sjukhus AB är ett landstingsägt aktiebolag