Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 249 59

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Postadress

Diagnostiskt Centrum
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Diagnostiskt Centrum på Södertälje sjukhus

För dig som remittent

Nedan följer anvisningar till dig som ska remittera. Diagnostiskt Centrum utreder efter remiss patienter enligt de standardiserade vårdförloppen (SVF) allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer och cancer med okänd primär tumör – CUP. Utredningen sker i öppenvård. Notera att patienter som remitteras för SVF allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer ska ha genomfört en obligatorisk utredning före det att remiss kan skickas. 

Remitteringsanvisning för SVF allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Steg 1. Identifiera patient ≥ 18 år med nytillkomna besvär och utan rimlig frklaring som inger misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom utan organspecifika fynd:

 • allmän sjukdomskänsla
 • uttalad trötthet
 • aptitlöshet
 • oavsiktlig viktnedgång > 5 kg
 • långvarig feber (> 2 veckor)
 • smärtor/ledsmärtor
 • patologiska laboratorievärden, t ex oklar anemi, förhöjd SR, förhöjt alkaliskt fosfatas eller förhöjt kalcium
 • patient med markant ökning av antalet kontakter till hälso- och sjukvården
 • patient med markant ökning av läkemedelskonsumtion, t ex antibiotika och analgetika 

Steg 1 a. Obligatorisk utredning som ska vara genomförd inom 5 kalenderdagar:

 • Anamnes (inklusive ärftlighet, tidigare cancersjukdom, alkohol- och tobaksanamnes, datum för sista mens (för kvinnor i fertil ålder).
 • Grundlig klinisk undersökning med avklädd patient, inklusive inspektion av hudkostym och munhåla, hjärt- och lungstatus, palpation av buk, leder, lymfkörtlar, bröst, testiklar, per rectum
 • Temperatur, längd och vikt
 • EKG och saturation
 • Provtagning alternativt provsvar ej äldre än 30 dagar enligt nedan:

B-Blodstatus

B-SR

P-CRP

S-Folat

P-Kobolamin

P-Glukos

P-Kreatinin (eGFR)

P-Natrium

P-Kalium

P-Calcium/korrigerat P-Ca/S-Calciumjon fri

P-Albumin

P-TSH

P-ALAT

P-GT

P-ALP

P-Bilirubin

P-Pankreasamylas

P-LD

S- Ferritin

S- och U-proteinfraktioner

P-PSA (män)

Urinstatus

 

 

 


Välgrundad misstanke om cancer eller annan allvarlig sjukdom föreligger om undersökningarna i steg 1a INTE pekat mot en specifik diagnos och patienten ska då remitteras till Diagnostiskt Centrum för fortsatt utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Remissen ska skickas senast 5 kalenderdagar efter det att misstanken uppstått. 

Steg 1b - Remiss till (DC) och Röntgen på Södertälje sjukhus vid välgrundad misstanke om allvarlig sjukdom.

Observera remittering till DC, Röntgen och kontakt med DC-sjuksköterska sker samtidigt!

 • Sjuksköterska på DC ska kontaktas av remitterande läkare via telefon 08-550 249 59 samtidigt som remisserna skickas. DC nås måndag–onsdag klockan 08.00–15.30. Torsdag 09.00–15.30 och fredag klockan 08.00–14.30. Lunchstängt klockan 12.30 – 14.00.
 • DC-sköterska informerar patienten via telefon om förberedelser och undersökning på röntgen samt tid för besök hos sjuksköterska och läkare på DC.
 • Remiss till Diagnostiskt Centrum (DC) skickas elektroniskt via TakeCare till STSAB-Diagnostiskt C, eller faxas tillsammans med provsvar till: 08-550 244 37.
 • Remiss till VO Röntgen Södertälje sjukhus skickas elektroniskt via TakeCare till STSAB-VO Röntgen eller faxas till: 08-550 245 69. Beställ undersökning ”Diagnostiskt Centrum DT thorax/buk”.

På remissen anges:

 • Fullständig anamnes, ange särskilt:
 • fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 • svar på samtliga undersökningar genomförda i steg 1a & ev. övriga utredningar
 • socialsituation
 • alkohol- och tobaksanamnes
 • ärftlighet
 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • tidigare sjukdomar (särskilt tidigare malignitet)
 • tidigare behandlingar av relevans
 • aktuell medicinering (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • Om tolkbehov eller funktionsnedsättning finns
 • Aktuella telefonnummer till patienten
 • Kontaktuppgifter och direkttelefonnummer till remitterande läkare 

Remitterande läkaren informerar patienten:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer, eller någon annan allvarlig sjukdom
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den första fasen
 • att man kan erbjuda en snabb utredning via DC
 • att röntgenundersökningen vanligtvis genomförs inom tre kalenderdagar
 • att läkarbesök på DC vanligtvis genomförs inom fyra kalenderdagar
 • att patienten behöver vara tillgänglig på telefon och att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • att patienten ska vara beredd på att genomföra olika undersökningar med kort varsel
 • läkaren ger patienten informationsfolder om DC hittas till höger under fliken "dokument"

För utförligare remitteringsanvisningar, se Remitteringsanvisning SVF allvarliga ospecifika symtom Diagnostiskt Centrum.

 

Remitteringsanvisning för SVF cancer med okänd primärtumör - CUP

Steg 1. Identifiera patient ≥ 18 år med välgrundad misstanke om CUP d v s patient med fynd av en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är känd och där det inte finns kliniska symtom eller fynd som tyder på organspecifik cancertyp. Biopsi krävs inte.

Steg 1a - Remiss till (DC) och Röntgen på Södertälje sjukhus skickas direkt vid välgrundad misstanke om CUP:

 • Observera remittering till DC, Röntgen och kontakt med DC-sjuksköterska sker samtidigt!
 • Sjuksköterska på DC ska kontaktas av remitterande läkare via telefon 08-550 249 59 samtidigt som remisserna skickas. DC nås måndag–onsdag klockan 08.00–15.30. Torsdag 09.00–15.30 och fredag klockan 08.00–14.30. Lunchstängt klockan 12.30 – 14.00.
 • DC-sköterska informerar patienten via telefon om förberedelser och undersökning på röntgen samt tid för besök hos sjuksköterska och läkare på DC.
 • Remiss till Diagnostiskt Centrum (DC) skickas elektroniskt via TakeCare till STSAB-Diagnostiskt C, eller faxas tillsammans med provsvar till: 08-550 244 37.
 • Remiss till VO Röntgen Södertälje sjukhus skickas elektroniskt via TakeCare till STSAB-VO Röntgen eller faxas till: 08-550 245 69.
 • Beställ undersökning ”Diagnostiskt Centrum DT thorax/buk”.

På remissen anges:

 • Fullständig anamnes, ange särskilt:
 • fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
 • socialsituation
 • alkohol- och tobaksanamnes
 • ärftlighet
 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • tidigare sjukdomar (särskilt tidigare malignitet)
 • tidigare behandlingar av relevans
 • aktuell medicinering (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • Vilken information patienten har fått om misstanken
 • Om tolkbehov eller funktionsnedsättning finns
 • Aktuella (mobil)telefonnummer till patienten
 • Kontaktuppgifter och direkttelefonnummer till remitterande läkare 

Remitterande läkare informerar patienten:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att man kan erbjuda en snabb utredning via DC
 • att röntgenundersökningen vanligtvis genomförs inom tre kalenderdagar
 • att läkarbesök på DC vanligtvis genomförs inom fyra kalenderdagar
 • att patienten behöver vara tillgänglig på telefon och att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • att patienten ska vara beredd på att genomföra olika undersökningar med kort varsel
 • Läkaren ger patienten informationsfolder om DC, hittas till höger under fliken ”dokument”

För utförligare remitteringsanvisningar, se Remitteringsanvisning SVF CUP Diagnostiskt Centrum.

Faktaägare:

Roland Söderholm, överläkare, medicinskt ansvarig läkare, Diagnostiskt Centrum, Södertälje Sjukhus AB

Anna-Sophie Westman, verksamhetschef VO Röntgen, Södertälje Sjukhus AB

Hanna Carstens, biträdande överläkare, Karolinska, regional processledare CUP


Kontaktpersoner primärvården:

Martin Forseth, verksamhetschef Salems vårdcentral, SLSO

Karin Tomson, verksamhetschef Tumba vårdcentral, SLSO